FANDOM


Main Nguồn gốc Vài điểm thú vị Hình ảnh

Phantomicon Wrathful Witch
944
"'"
Rarity: StarStarStarStarStar
Attackicon (min/max): 4590/13100
Defensiveicon (min/max): 4590/13100
Spiritreqicon: 38
Skillicon: Fierce Fury
Chi tiết kỹ năng: Increases Phantom Attack and Defense.Cách có đượcEdit

  • Sự kiện "Seven Deadly Sins Run Wild": Đạt được hạng 1500 hoặc hơn trong bảng xếp hạng tổng.
  • Bạn có thể nhận được Maganata của cô ấy khi hoàn thành các set Jewel 145,165,175,185,195.


__